Juridik
Juridik Västerås - Blue Book Mediation

Juridisk rådgivning


Har du eller ditt företag stött på problem eller frågor om lagar och regler som du eller ni inte riktigt vet svaret på? Då ska ni kontakta oss.

Vår juridiska rådgivning i Västerås fokuseras på att lösa era problem på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt. Erfarenheterna kring avtalsrätt och affärsrättsliga frågor har gjort oss till en bra rådgivare för både mindre och stora företag samt privatpersoner i Västmanland. De som önskar skriva, eller få hjälp och rådgivning vid framställande eller reglering av avtal är alltid välkomna att kontakta oss då vi har goda kunskaper inom området.


Vissa typer av avtal som vi arbetar med:

  • Köp/Säljavtal
  • Gåvobrev
  • Testamenten
  • Äktenskapsförord
  • Samboavtal
  • Offerter
  • Viljeförklaringar (Letter of intent)

Juridik


Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. Den som yrkesmässigt arbetar med juridik kallas jurist. Den person som däremot väljer att yrkesmässigt praktisera processrätt vid domstolar behöver utöver sin högskole- eller universitetsexamen även bedriva notarietjänst eller motsvarande för att sedan avlägga godkänt prov hos advokatsamfundet.

Det vetenskapliga studiet av juridik kallas rättsvetenskap där juridiken bryts ned för att noggrant granskas och bedömas.

Rätten består av ett flertal rättskällor, såsom statuter (skriven rätt, lagboken), praxis, förarbeten, doktrin och i vissa fall även sedvänja. Med ett gemensamt namn brukar de olika reglerna kallas normer, vilket är något missvisande eftersom ordet kan ha en annan betydelse i andra sammanhang. Normer är då mera känt som de oskrivna regler som gäller för en specifikt angiven grupp individer. I rättslig mening talar vi om normer som lagar och regler som utformar och reglerar våra vardagliga liv.


Rådgivare


Rådgivare betecknar i regel en erfaren och/eller specialiserad person från vilken högre politiker, ämbetsmän och företagsledare söker hjälp och förslag. Hos oss behöver du varken vara politiker eller ämbetsman för att söka råd. Vi har rådgivningen öppen för alla som behöver lite hjälp med allt från innehåll i ett kontrakt eller omorganisation i företaget.

Som rådgivare har man inte beslutanderätt i frågor rörande uppdragsgivarens verksamhet oavsett om det är av privat eller yrkesmässig natur såvida inte uppdragsgivaren och rådgivaren kommer skriftligen överens om att utöka rådgivarens behörighet. Vid sådana tillfällen upphör rådgivarens roll som rådgivare för att övergå till ställföreträdare eller annan form av representant. Eftersom rådgivaren inte är berättigad till att fatta beslut å uppdragsgivarens vägnar kan denna heller ej hållas ansvarig för beslut som uppdragsgivaren fattar på egen hand. Skulle uppdragsgivaren i egenskap av företagare följa ett råd som visar sig vara direkt skadligt för uppdragsgivaren eller dess anställda, är det en fråga om att utreda omfattningen av rådgivarens ansvar gentemot uppdragsgivaren. Det samma gäller ifall uppdragsgivaren är en privatperson. Skillnaden blir då oftast att endast uppdragsgivaren riskerar någon form utav skada.


Juridisk rådgivning


Juridisk rådgivning är således inte så skild från annan rådgivning i fråga om utförande. Det som skiljer mest är rådgivningens områden men i sin grund är den juridiska rådgivningen en möjlighet för uppdragsgivaren att fråga om och få olika rättsliga situationer förklarade. Det är juristens uppgift att ta reda på rättsreglerna som gäller för den specifika frågan som uppdragsgivaren behöver besvarad. I vissa fall kan svaret skilja sig från det som uppdragsgivaren förväntar sig. Då är det viktigt att komma ihåg rollen som den juridiska rådgivaren har. Det är inte rådgivarens uppgift att försköna informationen för att den ska framstå som positivare eller enklare. Däremot anser vi att det är rådgivarens skyldighet att hålla sig till informationen sådan som den är. Rådgivaren ska förmedla informationen så att uppdragsgivaren förstår innehållet så tydligt som möjligt utan att ändra innehållets omfattning eller innebörd.

Blue Book Mediation

Tel: 0722 60 48 18

e-post: info@bbmed.se

Post: Lokförargatan 20

722 33 Västerås